Rejestracja biznes

Dane firmy
Pełna nazwa firmy
Nazwa skrócona (np. nazwa sklepu internetowego)
NIP
REGON
E-mail ogólny
Numer telefonu komórkowego
Data rozpoczęcia działalności
Adres firmy
Ulica i numer
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo
Po procesie rejestracji otrzymasz darmowe konto firmowe na które będziesz otrzymywać wpłaty.
W związku z tym musimy zweryfikować Twoją tożsamość.
Konta firmowe w Pacific obsługuje Aion Bank
Pacific logo Aion Bank logo
Dane reprezentanta firmy
Imię
Drugie (kolejne) imiona
Nazwisko
Pesel
Data urodzenia
Kraj urodzenia
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Płeć
Dokument tożsamości
Rodzaj dokumentu tożsamości
Kraj wydania dokumentu tożsamości
Data ważności
Data wydania
Numer dokumentu
Organ wydający
+ dodaj skan lub zdjęcie pierwszej strony dokumentu
+ dodaj skan lub zdjęcie drugiej strony dokumentu
Akceptowane typy plików: JPG, JPEG, PNG, PDF, TIFF
Adres zamieszkania
Ulica
Numer domu
Numer mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
E-mail
Telefon komórkowy (+48 ___ ___ ___)
Adres korespondencyjny
Chcę podać inny adres korespondencyjny
Ulica
Numer domu
Numer mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
Informacje dla celów podatkowych
Kraj rezydencji podatkowej
Numer identyfikacji podatkowej (Pesel)
Oświadczam, że jestem wyłącznie polskim rezydentem podatkowym
Prosimy o wypełnienie poniższych podpunktów jedynie w przypadku gdy powyżej zaznaczono odpowiedź "NIE"
a) inne miejsce rezydencji podatkowej
Kraj rezydencji
Numer identyfikacji podatkowej (TIN)
Oświadczam, że jestem rezydentem podatkowym w innych krajach
b) rezydencja podatkowa na terenie Stanów Zjednoczonych (USA)
Numer identyfikacji podatkowej (TIN)
Oświadczam, że jestem rezydentem podatkowym w USA zgodnie z amerykańskim prawem podatkowym
Przyjmuję do wiadomości, że w celu zastosowania w rozliczeniach podatkowych dokonywanych przez Aion Bank S.A. Oddział w Polsce stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a krajem mojej rezydencji podatkowej, jestem zobowiązany do dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe organy podatkowe danego kraju, wskazującego termin, od którego jestem rezydentem podatkowym danej jurysdykcji. Jednocześnie zobowiązuje się do dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji przed upływem jego terminu ważności przypadającego po 12 miesiącach od dnia jego wydania, chyba że na certyfikacie wskazano inną datę. Zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć aktualny certyfikat rezydencji po zmianie danych objętych certyfikatem. W przypadku niedostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej danego kraju, zostanie mi naliczony podatek według stawek wskazanych przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującymi w Polsce.
Dodatkowe oświadczenia wymagane przepisami prawa
Status zawodowy
Żródło dochodów
Żródło majątku
W przypadku wyboru wariantu samozatrudnienie / jednoosobowa działalność gospodarcza proszę podać numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Dotyczy wszystkich przedsiębiorców o statusie aktywnym w spisie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)
Oświadczenia
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i świadczenia usług przez Aion Bank według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Polityka Prywatności Aion Bank dostępną pod adresem: https://aion.eu/pl-pl/polityka-prywatnosci.

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Aion Bank SA / NV instytucja kredytowa utworzona jako spółka akcyjna („société anonyme” / „naamloze vennootschap”) zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w Brukseli (Belgia), pod adresem: Avenue de la Toison d'Or - Guldenvlieslaan 26/28, 1050 Bruksela, Belgia, zarejestrowana w rejestrze Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 403.199.306, działająca poprzez oddział Aion Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa

Podstawa podania danych i cel ich przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zawarcie umowy i świadczenia usług bankowych lub w celu wypełnienia ciążących na nas wymogów ustawowych. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli jest to niezbędnie do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. W takim przypadku przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w określonym celu jeśli wyraziłeś na to uprzednią zgodę. W takim przypadku przysługuje Ci prawo do odwołania zgody.

Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji
Możemy przetwarzać Twoje dane w sposób automatyczny. Pozwala nam to skrócić czas obsługi oraz zapewnić wysoki standard bezpieczeństwa. Korzystamy z danych, które nam podałeś oraz danych pozyskanych z innych źródeł. Masz prawo odwołać się od naszych automatycznych decyzji.

Komu przekazujemy Twoje dane
Aby móc zawrzeć i wykonywać umowę, realizować prawa i obowiązki, które wynikają z przepisów prawa, Twoje dane osobowe przekazujemy m.in. do:
- procesorom i sieciom płatności (np. Krajowa Izba Rozliczeniowa, Swift, Mastercard).
- podmiotów, którym powierzamy wykonywanie usług na naszą rzecz, podmioty te nie mogą przetwarzać Twoich danych osobowych we własnych celach,
- instytucji, które prawo upoważnia do przetwarzania danych w ramach nadzoru nad Bankiem np, UKNF, UOKiK
- instytucji które przetwarzają i przekazują informacje o historii kredytowej np. BIK S.A. lub o informacji gospodarczej np. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Okres przetwarzania danych
Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy oraz przez 5 lat od zakończenia umowy lub przeprowadzenia transakcji lub, jeśli ma zastosowanie, do momentu wniesienie sprzeciwu lub wycofania zgody.

Potwierdzam poprawność przedstawionych danych ze stanem faktycznym.